Thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19
Công văn V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học
V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học
Công văn v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
V/v thực hiện Công văn số 1088/SGDĐTNV1 ngày 16/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai